وظیفه اصلی یک نیروگاه تبدیل انرژی از دیگر شکل‌های آن مانند انرژی شیمیایی، انرژی هسته‌ای، انرژی پتانسیل گرانشی و… به انرژی الکتریکی است. وظیفه اصلی در تقریباً همه نیروگاه‌ها بر عهده مولد یا ژنراتور است؛ ماشینی دوار که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند. انرژی مورد نیاز برای چرخاندن یک ژنراتور از راه‌های مختلفی تأمین می‌شود و عموماً به میزان دسترسی به منابع مختلف انرژی در آن منطقه و دانش فنی گروه سازنده بستگی دارد. از دیدگاه علمی انواع نیروگاه عبارتند از:

نیروگاه طبیعی:

در این نیروگاه با استفاده از عوامل طبیعی مانند باد برق تولید می شود.

نیروگاه اتمی:

در این نیروگاه با استفاده از انرژی های نهفته در درون اتم برق تولید می شود

نیروگاه مکانیکی:

در این نیروگاه با استفاده از عوامل مکانیکی مانند یک موتور مکانیکی که میله آن می چرخد برق تولید می شود.

نیروگاه فیزیکی:

در این نیروگاه با استفاده از عوامل فیزیکی مانند نور و حرارت برق تولید می شود

نیروگاه شیمیایی:

در این نیروگاه با استفاده از فعل و انفعالات مواد شیمیایی برق تولید می شود

نیروگاه دریایی:

در این نیروگاه با استفاده از آب دریا برق تولید می شود
در این راستا جهت کمک به چرخه نیروگاه های کشور شرکت مهندسی بین المللی حامی اقدام به تامین قطعات مورد نیاز این نیروگاه ها از برندهای مطرح در کشورهای اروپایی و آمریکایی نموده است.
فهرست